اجرای آسفالت های حفاظتی

اجرای آسفالت های حفاظتی

1- آماده کردن سطح راه

سطح راه های شنی، آسفالتی و یا بتنی قبل از شروع عملیات آسفالت حفاظتی، آماده سازی می شود تا از هر حیث بـا مشخصـات و نقشه های اجرایی منطبق باشد. آماده سازی شامل مراحل زیر است:

راه های شنی

برای اجرای آسفالت های سطحی یک یا چند لایه ای و یا عملیات غبار نشانی و روغن پاشی بر روی راه های شـنی، معمـولا آمـاده سازی به ترتیب زیر انجام می شود:

  1. کلیه نقاط ضعیف سطح راه های شنی باید قبلا مرمت شود.
  2. عملیات باید به ترتیبی برنامه ریزی شود که بلافاصله پس از آماده شدن سطح راه و قبـل از عبـور ترافیـک از روی آن، آسفالت سطحی اجرا شود.
  3. اندود نفوذی این سطح قبل از عملیات آسفالت سطحی طبق دستورالعمل های فصل ششم نشریه 234 اجرا شود.
  4. در صورت عبور ترافیک از روی سطح راه، لازم است این سطح مجدداً شـخم زده شـده و پروفیلـه گـردد و سـپس تـا حـد مشخصات متراکم شود.
  5. سطح آماده شده از هر حیث با مشخصات و نقشه های اجرایی منطبق باشد.

برای غبار نشانی و روغن پاشی، هر گونه ناهمواری سطحی و شیارهای طولی و عرضی و نیز فراز و نشیب های موضعی با گریـدر و در صورت لزوم با پخش مصالح مناسب تسطیح و اصلاح شود.

شیب های طولی و عرضی لازم برای تخلیه و هدایت سریع آب از سطح راه و جلوگیری از جمع شدن آب تأمین گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *