کاربرد آسفالت حفاظتی

کاربرد آسفالت حفاظتی

4-آب بندی رویه راه

ورود و نفوذ هوا و آب از طریق فضای خالی در رویه های آسفالتی حتی برای راه های جدیدالاحداث، از عوامل اصلی آسیب دیـدگی محسوب می شود. اجرای آسفالت حفاظتی روی این سطوح، فضای خالی و حفره های موجود سطحی را مسدود کـرده و از نفـوذ آب و هوا به قشرهای آسفالتی و غیر آسفالتی لایه های روسازی و زیرسازی جلوگیری می کند.

5- روسازی مرحله ای

در راه های با ترافیک کم، می توان در نخستین مرحله اجرای طرح از آسفالت سطحی استفاده کرد و در مراحل بعدی و با افـزایش ترافیک، آن را با لایه های آسفالتی و روکش تقویت کرد. امتیاز استفاده از این روش آن است که قبل از اجرای لایه های بتن آسـفالتی، هرگونه نقص و خرابی ایجاد شده در سطح راه، اصلاح و سپس می توان نسبت به اجرای بتن آسفالتی اقدام کرد.

6- افزایش مقاومت لغزشی

سطوح آسفالتی قیر زده و لغزنده، به علت فقدان مقاومت لغزشی، به ویژه بعد از بارندگی و هنگام خیس بودن سطح راه و یـا جمـع شدن آب حاصل از نزولات جوی برای استفاده کنندگان از راه، حوادث زیان باری ایجاد می کند. اجرای آسفالت سطحی در ایـن راه هـا موجب افزایش مقاومت لغزندگی و در نتیجه افزایش ایمنی ترافیک می شود

7- افزایش خاصیت بازتابندگی رویه راه

سطوح تیره رنگ رویه های سیاه آسفالتی به علت محدود کردن وسعت دید برای رانندگان وسایل نقلیـه در شـب خطراتـی ایجـاد می کند. این نقص عمده با اجرای یک قشر آسفالت سطحی با مصالح شفاف و روشن که به طور صحیح طرح و اجرا شده باشـد مرتفـع می شود. لیکن این بدان مفهوم نیست که عملیات خط کشی و دیگر موارد ایمنی اجرا نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *