کاربرد انواع آسفالت حفاظتی

کاربرد انواع آسفالت حفاظتی آسفالت حفاظتی برای غیر قابل نفوذ کردن بستر راه، افزایش مقاومت سایشی و لغزشی آن و نیز بهسازی موقـت رویـه هـای موجود آسفالتی و بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.  آسفالت های حفاظتی به علت سرعت و سهولت اجرا و نیاز محدود بـه ماشـین آلات و…