قیمت ایزوگام

ضد آب بودن فرایند ساخت جسم یا سازه ضد آب یا ضد آب است به گونه ای که تحت تأثیر آب یا مقاومت در برابر ورود آب در شرایط مشخص نسبتاً بی تأثیر باقی می ماند. چنین مواردی ممکن است در محیط های مرطوب یا زیر آب تا عمق مشخص…