تعویض ایزوگام

ایزوگام هم مانند تمامی مواد دارای عمر مفیدی است که بسیار مهم است که شما بدانید چقدر از عمر ایزوگام شما سپری شده است و آن را در زمان مناسب و حتی فصل مناسب برای ایزوگام کاری تعویض کنید تا متحمل هزینه های اضافه نشوید. اگر ایزوگام شما خراب شود…