اجرای سیستم های صنعتی روسازی بتنی

اجرای این سیستم ها بصورت دو مرحله ی همزمان است. در این سیستم در مرحله ی اول ابتدا بتن آماده ریخته شده و سطح آن پرداخت می شود و در مرحله دوم ملات سخت کننده (ملاتی) بر روی آن اجرا می شود. این دو مرحله هم زمان اجرا شده و…