عایق حرارتی برای لوله

مقدمه عایق حرارتی برای لوله تضمین چرخه فرآیند صحیح، شرایط محیط درون لوله ها باید در محدودیت های تعیین شده باقی بماند (به عنوان مثال دما ، گرانروی ، فشار و غیره) می باشد. عایق بندی لوله کشی علاوه بر ساخت و بستن صحیح ایزومتریک لوله کشی، عملکرد مهمی نیز دارد. آیا می دانید…