اجرای سیستم های صنعتی روسازی بتنی

اجرای این سیستم ها بصورت دو مرحله ی همزمان است. در این سیستم در مرحله ی اول ابتدا بتن آماده ریخته شده و سطح آن پرداخت می شود و در مرحله دوم ملات سخت کننده (ملاتی) بر روی آن اجرا می شود. این دو مرحله هم زمان اجرا شده و…

کاربردهای قیرگونی

کاربردهای قیرگونی  از قیرگونی می‌توان برای عایق کاری كف سرويس‌هاي بهداشتي و آشپزخانه‌ها، پاي ستون‌هاي فلزي به منظور جلوگيري از زنگ زدن آنها، روي كرسي‌چيني ديوارها و غیره استفاده کرد. عایقکاری سرویس بهداشتی توسط قیرگونی و ایزوگام سرویس های بهداشتی و محل هایی که در آن جا آب جمع می…